Fjalor Italisht Shqip | Fjalet e perbashketa

Posted on by

Fjalor Italisht Shqip

ebano abanoz
ebreo hebre
eccellente ekselent (i shkëlqyer)
eccentrico ekscentrik
eccessivo eksesiv (i tepërt)
eccesso ekses (teprim)
eccitamento eksitim
eccitare eksitoj
eclissare eklipsoj
eclissi eklips
ecologia ekologjia
ecologico ekologjik
economia ekonomia
economico ekonomik
economista ekonomist
economizzare ekonomizoj
ecumenico ekumenik (botëror)
edonismo hedonizëm
educare edukoj
educativo edukativ
educatore edukator
educazione edukim
effettivo efektshëm (i)
effetto efekt
efficacia efikasitet
efficiente efektshëm (i)
efficienza efiçencë, efektshmëri
ego ego
egoismo egoizëm
egotismo egotizëm
egotista egoist
elasticità elasticitet
elastico elastik
elefante elefant
elegante elegant
eleganza elegancë
elementare elementar
elemento element
elettricista elektriçist
elettricità elektricitet
elettrico elektrik
elettrocardiogramma elektrokardiogramë
elettronica elektronikë
elettronico elektronik
elicottero helikopter
eliminare eleminoj
eliminazione eleminim
elmetto helmetë
eloquente elokuent
eloquenza elokuencë
embargo embargo
emblema emblemë
embrionale embrional
emendamento amendament
emergenza urgjencë
emigrante emigrant
emigrare emigroj
emigrazione emigrim
eminenza eminencë (titull për kardinalët)
emisfero hemisferë
emofilia hemofili (mospiksje e gjakut)
emorragia hemorragji
emorroide hemorraide
emotivo emocional
emozione emocion
empirico embirik
enciclopedia enciklopedi
energia energji
energico energjik
enfasi emfazë (theksim)
enfatico emfatik (thksuar i)
enimma enigmë
enimmatico enigmatik
entusiasmo entuziazëm
entusiasta entuziast
entusiastico entuziast
enumerare numëroj
enumerazione numërim
epico epik
epidemia epidemi
epidemico epidemik
epilessia epilepsi
episodio episod
epitaffio epitaf
epiteto epitet
epoca epokë
epopea epope
equatore ekuador
equatoriale ekuatorial
equazione ekuacion
equilibrio ekuilibër
equivalente ekuivalent
era erë (epokë)
eremita jeremi (murg vetmitar)
eremitaggio hermitazh (muze në Rusi)
eresia herezi
eretico heretik
ernia hernie
eroe hero
eroicamente heroikisht
eroina heroinë
eroismo heroizëm
erotico erotik
erudizione erudicion
esagerare ekzagjeroj
esagerazione ekzagjerim
esagono eksagon (gjashtëkëndësh)
esaminare ekzaminoj
esattamente saktësisht
esatto saktë
esclusivo ekskluziv
escremento sekretim (jashtëqitje)
escursione eskursion
esecutivo ekzekutiv
esecuzione ekzekutim
esibizione ekzibicion (ekspozitë)
esistenza ekzistencë
esistere ekzistoj
esitare hezitoj
esitazione hezitim
esoterico esoterik (i brendshëm)
esotico ekzotik
espansione ekspansion (zgjerim)
esperienza ekperiencë
esperimento ekperiment
esperto ekpert
esplicito ekspicit (qartë)
esplorare ekploroj
esplorativo eksplorativ
esploratore eksplorues
esplorazione eksplorim
esplosivo eksploziv
esportare eksportoj
esportatore eksportoj
esportazione eksport
esposizione ekpozitë
espressivo ekspresiv (shprehës)
espresso ekspres
espresso ekspres
essenza esencë
essenziale esencial (thelbësor)
estasi ekstazë
esteriore eksterior (i jashtëm)
estetica estetikë
estrarre ekstraktoj (distiloj)
estratto ekstrakt
estremità ekstremitet
estremo ekstrem
eterosessuale heteroseksual
etica etikë
etichetta etiketë
etico etik
etnico etnik
evacuare avakuoj (boshatis)
evangelista evangjelist
evaporare avulloj
evaporazione avullim
evasione evazion (shmangie)
evidenza evidencë (fakt)
evoluzione evolucion
evolvere evoluoj
extra ekstra

Fjalor Italisht Shqip


Fjalor Italisht Shqip | Dizionario Italiano Albanese → "Fjalor Italisht Shqip | Fjalet e perbashketa":


Cito
Lidhje - URL/LINK: https://italisht.shqipopedia.org/fjalor-italisht-shqip
"Fjalor Italisht Shqip | Fjalet e perbashketa," tek Fjalor Italisht Shqip | Dizionario Italiano Albanese
______________________________________
Shqipopedia (c)
2013 - 2017