Fjalor Italisht Shqip | Fjalet e perbashketa

Posted on by

Fjalor Italisht Shqip

cabina kabinë
cacao kakao
cachemire kashmir
cachi ngjyrë kaki
cacofonia kakofoni
cacto kaktus
cadenza kadencë
caffeina kafeinë
calcio kalcium
caleidoscopio kaleidoskop
calligrafia kaligrafi, bukurshkrim
caloria kalori
calorico kalorik
campionato kampionat
campione kampion
canale kanal
cancerogeno kancerogjen
cancro kancer
candidato kandidat
canone kanun
canonico kanonik
canonizzare kanonizim
caos kaos
caotico kaotik
capacità kapacitet
capitalismo kapitalizëm
capitalista kapitalist
capitano kapiten
capitolare kapitulloj
capriccio kapriço
capriccioso kapriçoz
capsula kapsulë
caramella karamele
carato karat
carattere karakter
caratterizzare karakterizoj
caratterizzazione karakterizim
caratterristica karakteristikë
caratterristico karakteristik
carburante karburant
carcassa karkasë
cardiaco kardiak
cardinal kardinal
caricatura karrikaturë
carisma karismë
carnevale karnavale
carosello karusel
carota karrotë
carovana karavan
carriera karrierë
carrozza karrocë
carta kartë
cartone karton
cartone karton
casinò kazino
cassetta kasetë
castello kështjellë
cataclisma kataklizëm
catacomba katakomb
catalogo katalog
cataratta katarakt
catastrofe katastrofë
categoria kategori
categorico kategorik
cattedrale katedrale
cattolicesimo katolicizëm
cattolico katolik
cavaliere kavalier
cavalleria kavaleria
cedro kedër
celebrità selebriti
cella qeli
cellula qelizë
cellulare celular
cementare çimentoj
cemento çimento
censura çensurë
censurare çensuroj
centigrado centigradë
centrale qëndror
centralizzare centralizoj
centro qendër
ceramica qeramikë
cerimonia ceremoni
cerimoniale celemonial
certificato çertifikatë
chemioterapia kimioterapi
cherubino kerubin
chilo kile
chilogrammo kilogram
chilometro kilometër
chilowatt kilovat
chimica kimi
chiosco kioskë
chitarra kitarë
ciarlatano sharlatan
ciclista çiklist
ciclista çiklist
ciclo cikël
ciclone ciklon
cilindrico cilindrik
cilindro cilindër
cinema kinema
cinico cinik
cinismo cinizëm
cioccolata çokollatë
cipolle qepë
cipresso qiparis (lloj peme)
circo cirk
circo cirk
circolazione qarkullim
circolo qark
cirrosi cerozë
cisterna çisternë
citare citoj
citazione citat
citrico citrik
civile civil
civile klan
civile klandestin
clarinetto klarinetë
classe klasë
classicismo klasicizëm
classico klasik
classificare klasifikoj
classificazione klasifikim
claustrofobia klistofobi
clericale klerik
clero kler
clero kler
cliente klient
clientela klientelë
clima klimë
clinica klinikë
clinicamente klinikisht
club klub
coalizione koalicion
cobra kobër
cocaina kokainë
codeina kodeinë
codice kod
codice kod
codificare kodifikoj
coerente koherent
coincidenza koiçidencë
collaterale kolateral, paralel
collega koleg
collezione koleksion
collezionista koleksionist
colonia koloni
colonizzare kolonizoj
colonizzazione kolonizacion
colonna kolonë
colossale kolosal
coltivare kultivoj
coltivatore kultivues
coltivazione kultivim
colto kulturuar (i)
comandamento komandim
comandante komandant
comandare komandoj
comando komandë
combinare kombinoj
combinazione kombimin
cometa kometë
comico komik
comitato komitet
commedia komedi
commentare komentoj
commento koment
commerciale komercial
commercialismo komercializëm
commercializzare komercializoj
commissione komision
comodo komod
compagnia kompani
compatibile kompatibël
compatto kompakt, i ngjeshur
competente kompetent
competenza kompetencë
complemento komplimet
complessità kompleksitet
complesso kompleks
completare kompletoj
completo komplet
complicare komplikoj
complicato i komplikuar
complicazione komplikacion
componente komponent
compositore kompozitor
composizione kompozim
computer kompjuter
comunale komunale
comunicabile i komunikueshëm
comunicare komunikoj
comunicazione komunikacion
comunismo komunizëm
comunista komunist
comunità komunitet
concentrazione përqëndrim
concepibile i konceptueshëm
concepire konceptoj
concerto koncert
concessione konçesion
concetto koncept
conciso konçiz
concludere konkludoj
conclusione konkluzion
conclusivo konkluziv
concorso konkurs
concreto korcert
confederato konfederatë
conferenza konferencë
confetto konfeksione
confidenza kofidencë, mirëbesim
confiscare konsikoj
confiscazione konfiskim
conflitto konflikt
conforto komfort
confuso konfuz
congregazione kongregacion
congresso kongres
connotazione konotacion
cono kon
consenso konsens, miratim
conservare konservoj
conservatism konservatizëm
conservativo konservativ
conservatore konservator
conservatorio konservator, shkollë muzike
conservazione konservim
considerabile konsiderueshëm (i)
considerare konsideroj
consigliere këshillues
consiglio këshillë
consiglio këshill
consolare ngushëlloj
consolare konsullor
consolato konsullatë
consolazione ngushëllim
console konsull
consolidare konsolidoj
consultare konsultoj
consultazione këshillim
consultore konsulent
consumare konsumare
consumatore konsumator
consumo konsum
contatto kontakt
conte kont
contessa konteshë
contesto kontekst
continentale kontinental
contingente kontigjent
contorno kontur
contraddire kundërshtoj
contraddittorio kontradiktor
contraddizione kontraditë
contrasto kontrast
contrattare kontraktoj
contrattatore kontraktues
contratto kontratë
contribuire kontribuoj
contributivo kontribues
contributore kontributor
contribuzione kontribut
controllabile kontrollueshëm (i)
controllare kontrolloj
controllo kontroll
controllore kontrollues
controverso kontroversal
convento kuvent
convergente konvergjent
convergenza konvergjencë
convertibile konvertueshëm (i)
convertire konvertoj
cooperare kooperoj
cooperativa kooperativë
cooperativo kooperativ
cooperazione kooperim
coordinare koordinoj
coordinatore koordinues
coordinazione koordinatë
copia kopje
copiare kopjoj
coppa kupë
coraggio kurajo
corallo koral
corda kordë
coreografia koreografi
coreografo koreografik
coro kor
corona kurorë
coronare kurorizoj
corporativo korporatës (i)
corporazione korporatë
correggere korrigjoj
correlazione korrelacion
correttamente korrekt
correttezza korrektësi
correttivo korrektiv
corretto korrekt
correzione korrigjim
corridoio korridor
corrispondente korrespodent
corrispondenza korrespodencë
corrispondere korrespondoj
corrosione korrozion
corrutore korruptuar (i)
corruttibile korruktueshëm (i)
corruzione korrupsion
corso kurs
corteggiare bëj kortezh
cosmetico kozmetikë
cosmico kozmik
cosmo kozmos
cosmopolitano kozmopolitan
costare kushtoj
costituzione kushtetutë
costo kosto
costosità kuriozitet
costoso kushtueshëm (i)
costruttivo konstruktiv
costruzione konstruksion
costume kostum
costuttore konstruktor
cow-boy kauboj
cratere krater
cravatta kravatë
creare krijoj
creatore krjues
creatura krijesë
creazione krijim
credibilità besueshmëri, kredibil
credito kredit
crema krem
crespo krepë
criminale kriminal
criminologia kriminologji
criminologo kriminolog
crisantemo krizantemë
crisi krizë
cristallino kristalor
cristallizzare kristalizoj
cristallo kristal
cristiano i krishterë
criterio kriter
critica kritikë
criticare kritikoj
critico kritiku
crittografia kriptografi
croce kryq
cromatico kromatik
cromo krom
cromosoma kromozom
cronaca kronikë
cronico kronik
cronista kronist
cronologia kronologjia
cronologico kronologjik
crostaceo krutace (familja e gaforres)
cubismo kubizëm
cubo kub
cucina kuzhinë
cucina kuzhinë
cugino kushëri
culminazione kulmi
culto kult
cultura kulturë
culturale kulturor
cupola kupolë
cupola kupolë
cupone kupon
cura kurë
curiosità kuriozitet
curioso kurioz
curricolo kurrikulum
curva kurbë

Fjalor Italisht Shqip


Fjalor Italisht Shqip | Dizionario Italiano Albanese → "Fjalor Italisht Shqip | Fjalet e perbashketa":


Cito
Lidhje - URL/LINK: https://italisht.shqipopedia.org/fjalor-italisht-shqip
"Fjalor Italisht Shqip | Fjalet e perbashketa," tek Fjalor Italisht Shqip | Dizionario Italiano Albanese
______________________________________
Shqipopedia (c)
2013 - 2017