Fjalor Italisht Shqip | Fjalet e perbashketa

Posted on by

Fjalor Italisht Shqip

damasco damask
danno dëm
data datë
datare daton
debito debi
debitore debitor
debutto debutim
decadente dekadent
decadenza dekadencë
decaffeinizzato dekafeinizuar (i)
decano dekan
decimale decimal
decomporre dekompozoj
decomposizione dekompozim
decorare dekoroj
decorativo dekorativ
decoratore dekorator
decoro dekor
decreto dekret
dedica dedikim
dedicare dedikoj
deduzione deduksion
deficiente defiçent (i metë)
deficienza defiçit
deficit defiçit
definitivo definitiv (përfundimtar)
deformare deformoj
deforme deformuar (i)
deformità deformim
degenerare degjeneroj
degenerazione degjenerim
degradare degradoj
degradazione degradim
delegare delegoj
delegato delegat
delegazione delegacion
delicatezza delikatesë
delicato delikat
delirio delir
delusione iluzion
demagogo demagog
democratico demokratik
democrazia demokraci
demonio demon
demoralizzare demoralizoj
densità dëndësi
dentale dentar
dentista dentist
denuncia denoncim
denunciare denoncoj
deodorante deodorant
deportare deportoj (dëboj)
deportazione deportim (dëbim)
depositante depozitues
depositare depozitoj
deposito depo
deposizione depozitë
depressione depresion
deputato deputet
dermatologia dermatologjia
descrittivo përshkrues
descrivere përshkruaj
descrizione përshkrim
desiderabile dëshirueshëm (i)
desiderabilità dëshirueshmëri
desiderare dëshiroj
desiderio dëshirë
desideroso dëshirues
despota despot
destinazione destinacion
detective detektiv
detergente detergjent
determinismo determinizëm
dettagliare detajoj
dettaglio detaj
dettare diktoj
deviare devijoj
deviazione devijim
devio devijues
devoto devotshëm (i)
devozione devotshmëri
diabete diabet
diabetico diabetik
diabolico diabolik (djallëzor)
diacono dhjak
diaframma diafragmë
diagnosi diagnozë
diagonale diagonale
diagonalmente diagonalisht
diagramma diagramë
dialetto dialekt
dialogo dialog
diamante diamant
diametro diametër
diario diatar
diarrea diarre
diavolo djall
dibattere debatoj
dibattito debat
dichiarare deklaroj
dichiarazione deklaratë
dieta dietë
dietetico dietik
difetto difekt
difettoso difektoz
differenza diferencë
differenziare diferencohem
digitale dixhital
dignità dinjitet
dignitoso dinjitoz
dilemma dilemë
dilettante diletant (amator)
dimensione dimension
dimostrare demostroj
dimostrativo demonstrativ
dimostrazione demostrim
dinamico dinamik
dinamo dinamo
dinastia dinasti
dinosauro dinosaur
diocesi diqezë
dipartimento departament
diploma diplomë
diplomatico diplomatik
diplomazia diplomaci
direttamente drejtpërdrejt
diretto direkt
direttore drejtor
direzione drejtori
dirigere dirigjoj
disapprovare disaprovoj (nuk pranoj)
discepolo dishepull
disciplina disiplinë
disciplinare disiplinor
disco disk
discorso diskutim
discoteca diskotekë
discredito diskretitim
discriminare diskriminoj
discriminazione diskriminim
discussione diskutim
disegnare dizenjoj
disegnatore dizenjator (projektues, vizatues)
disegno dizenjo (plan, vizatim)
disertore dezertor
diserzione dezertim
disfatta disfatë
disfattismo disfatizëm
disillusione diziluzion (zhgënjim)
disintegrare dezintegroj (copëtoj)
dislessia disleksi
disperare dëshpëroj
disperato dëshpëruar (i)
disperazione dëshpërim
disposizione dispozicion (gatishmëri)
dispotico despotik
dispotismo despotizëm
dissentire bëhem disident
dissonanza disonancë
distanza distancë
distillare distiloj
distillazione distilim
distretto distrikt (rajon)
distributore distributor
distribuzione distribucion (shpërndarje)
dittatore diktator
dittatoriale diktatorial
dittatura diktaturë
divano divan
divergente divergjent
divergenza divergjencë
divergere divergjoj (shmangem)
diversità diversitet (shumëllojshmëri)
divisione divizion
divorzio divorc
doccia dush
documentario dokumentar
documentazione dokumentacion
documento dokument
dogma dogmë
dogmatico dogmatik
dogmatismo dogmatizëm
dollaro dollar
dominante dominant
dominare dominoj
dominazione dominim
doppio dopjo
dosatura dozë
dose dozë
dottorato doktoratë
dottore doktor
dottrina doktrinë
dozzina duzinë
dramma dramë
drammatica dramatikë
drammatico dramatik
drammatizzare dramatizoj
drammaturgo dramaturg
drastico drastik
drenaggio drenazh (tharje)
droga drogë
duale dual (dysh)
dubbio dyshim
dubitare dyshoj
duca dukë
duchessa dukeshë
duello duel
duetto duet
duplicare dubloj
duplicato dublikatë
duplicazione dublikatë

Fjalor Italisht Shqip


Fjalor Italisht Shqip | Dizionario Italiano Albanese → "Fjalor Italisht Shqip | Fjalet e perbashketa":


Cito
Lidhje - URL/LINK: http://italisht.shqipopedia.org/fjalor-italisht-shqip
"Fjalor Italisht Shqip | Fjalet e perbashketa," tek Fjalor Italisht Shqip | Dizionario Italiano Albanese
______________________________________
Shqipopedia (c)
2013 - 2017