Fjalor Italisht Shqip | Fjalet e perbashketa

Posted on by

Fjalor Italisht Shqip

sabotaggio sabotazh
sabotare sabotoj
sabotatore sabotator
saccarina sakarinë
sacrificare sakrifikoj
sacrificio sakrificë
sacrilegio sakrilegj
sala sallë
salmo psalm
salmone salmon
salone sallon
salsa salcë
salsiccia salsiçe
sanatorio senatorium
sandalo sandale
sanitario sanitar
santificare shenjtëroj
santo shenjt
sapone sapun
sarcasmo sarkazëm
sarcastico sarkastik
sassofono saksofon
satellite satelit
satira satirë
satiresco satirik
scala shkallë
scandalo skandal
scandaloso skandaloz
scarsità skacitet
scarso skarco
scena skenë
scenario skenar
scettico skeptik
scheletro skelet
sci ski
scialle shall
sciampagna shampanjë
sciampò shampo
sciarpa shall
scientifico shkencor
scienza shkencë
scienza politica shkencë politike
scienziato shkencëtar
scimpanzé shimpaze
sciroppo shurup
scolaro skolar
scorta eskortë
scrittore shkrimtar
scrivere shkruaj
scrupolo skrupull
scrupoloso paskrupullt (i)
scultore skulptor
scultura skupturë
scuola shkollë
secondario sekondar (dytësor)
secondo sekondë
sedano selino
segmento segment
segno shenjë
segno sinjal
segretario sekretar
segreto sekret
selettivo selektiv
selezione seleksion
semantica semantikë
semantico semantik (kuptimor)
semestre semestër
seminario seminar
senato senat
senatore senator
sensazionale sensacional
sensazione sensacion (ndjesi)
sensitivo sensitiv (i ndjeshëm)
senso sens
sensuale sensual
sentimentale sentimental
serenata serenatë
serie seri
serio serioz
servile servil
sessione sesion
sesso seks
sessuale seksual
sezione seksion
sfera sferë
sicurezza siguri
sicuro sigurt (i)
sigaretta cigare
silenzioso silencioz
silofono ksilofon
simbolico simbolik
simbolo simbol
simpatia simpati
sinceramente sinqerisht
sincerità sinqeritet
sincero sinqertë (i)
sindrome sindromë
sinfonia simfoni
sinfonico simfonik
sinonimo sinonim
sintetico sintetik
sintomo simptomë
sirena sirenë
siringa shiringë
sistema sitem
sistematico sistematik
sito sit
situazione situatë
slitta slitë
slogan slogan
smeraldo smerald
smog smog
snob snob
sociale social
socialismo socializëm
socialista socialist
società shoqëri
socievole shoqërueshëm (i)
sociologia sociologji
soda sodë
sofisticato sofistikuar (i)
soggettivo subjektiv
soggetto subjekt
solenne solemn
solennità solemnitet
soloista solist
soluzione solucion
soma shumë
soprano soprano
sorbetto sherbet
sorpresa surprizë
sospensione suspansion
sostanza substancë
sovversivo subversiv (shaktërrues)
spaghetti spageti
spasimo spazëm
speciale special
specialista specialist
specialità specialitet
specie specie
specificare specifikoj
specifico specifik
speculare spekuloj
speculazione spekulim
spedizione ekpeditë
spendere shpenzoj
sperimentale ekperimental
sperimentare ekperimentoj
spesa shpenzim
spettacolo spektakël
spettatore spektator
spinaci spinaq
spirale spiral
spirito shpirt
spirituale spiritual (shpirtëror)
spontaneità spontanitet
spontaneo spontan
sporadico sporadik
sportivo sportiv
spuzzare sprucoj
spuzzo spruco (spërkë)
squadra skuadër
stabilità stabilitet
stabilizzare stabilizoj
stadio stadium
stalla stallë
stampa stampë
standardizzare standartizoj
statistiche statistikë
stato shtet
statua statujë
stazione stacion
stenografa stenograf
stenografia stenografi
stereotipia stereotip
sterilità sterilitet
sterilizzare sterilizoj
stile stil
stimolante stimulues
stimolare stimuloj
stimolo stimul
stoico stoik
stomaco stomak
storia histori
storico historian
strategia strategji
strategico strategjik
stravagante ekstravagant
stravaganza ekstravagancë
strumentale instrumental
strumento instrument
stufa stufë (sobë)
subcosciente subkoshent
sublime sublim
successo sukses
suggerimento sugjerim
suggerire sugjeroj
suola shuall
superficiale sipëfaqësor
superficie sipërfaqe
superiore superior
superiorità superioritet (epërsi)
supermercato supermarket
superstizione supersticion
superstizioso supersticioz
supplemento suplement (shtojcë)
supporre supozoj
supposizione supozim
supremo suprem

Fjalor Italisht Shqip


Fjalor Italisht Shqip | Dizionario Italiano Albanese → "Fjalor Italisht Shqip | Fjalet e perbashketa":


Cito
Lidhje - URL/LINK: http://italisht.shqipopedia.org/fjalor-italisht-shqip
"Fjalor Italisht Shqip | Fjalet e perbashketa," tek Fjalor Italisht Shqip | Dizionario Italiano Albanese
______________________________________
Shqipopedia (c)
2013 - 2017