Fjalor Italisht Shqip | Fjalet e perbashketa

Posted on by

Fjalor Italisht Shqip

rabino rabin
raccomandare rekomandoj
raccomandazione rekomandim
radiale radial (rrezor)
radiante radiant (rrezatues)
radiatore radiator
radiazione radiacion (rrezatim radioaktiv)
radicale radikal (themelor)
radio radio
radioattività radioaktivitet
radioattivo radioaktiv
radiofonico radiofonik
radiografia rediografi
raffinare rafinoj
raffinatezza rafinim
raggio rreze
rango rang
rapporto raport
raramente rrallë
raro rrallë (i)
ratificare ratifikoj (miratoj)
razionale racional (i arsyeshëm)
razionare racionoj
razione racion
reagire reagoj
reale real
realista realist
realizzare realizoj
realizzazione realizim
realmente realisht
realtà realitet
reattore reaktor
reazionario reaksionar
reazione reaksion
recitare recitoj
recitazione recitim
reggente regjent
reggimento regjiment
regime regjim
regione rajon
registrare regjistroj
registrazione regjistrim
registro regjistër
regola rregull
regolamento rregullim
regolare rregulloj
regolare rregulloj
regolarità rregullsi
regolatore rregullues
relativismo relativizëm
relatività relativitet
relativo relativ
relazione relacion (lidhje)
reliquia relikë
reminiscenza reminishencë
repertorio repertor
repubblica republikë
repubblicano republikan
reputazione reputacion
requisizione rekuizim
residente rezident (banor)
residenza rezidencë
resistente rezistent
resistenza rezistencë
resistere rezistoj
restaurazione restaurim
rete rrjetë
retina retinë
retrospettivo retrospektivë
revocare revokoj (anuloj)
riabilitare rehabilitoj
ribellarsi rebelohem
ribelle rebel
ribellione rebelim
ricapitolare rikapitulloj (përsëris)
ricevitore receptor
riciclare ricikloj
ricompensa kompensim
ricompensare kompensoj
ricostruire rikonstruktoj (rindërtoj)
ricuperare rekuperoj
ricupero rikuperim
ridurre reduktoj (pakësoj)
riduzione reduksion
riferire referoj
rifiutare refuzoj
rifiuto refuzim
riflessione reflektim
riflesso refleks
riflettere reflektoj
riforma reformë
riforma reformoj
rifugiato refugjat
rilasciare lëshoj
rima rimë
rimare rimoj
rimborsare rimbursoj
rimborso rimbusim
rimodernare modernizoj
rinforzare përforcoj
rinforzo përforcim
rinfrescare rifreskoj
rinnovamento rinovim
rinnovare rinovoj
riparare riparoj
riparazione riparim
riprodurre riprodhoj
riproduzione riprodhim
rischio risk (rrezik)
riserva rezervë
riservare rezervoj
riso oriz
risoluto rezolutë
risonanza rezonancë
risorsa resorse (burim)
rispettabile respektuar (i)
rispettare respektoj
rispetto respekt
rispettoso respektueshëm (i)
ristorante restorant
ristorare restauroj
risultato rezultat
ritmico ritmik
ritmo ritëm
rito rit
rituale ritual
riunione riunion (ribashkim)
rivale rival
rivalità rivalitet
rivolta revoltë
rivoltare revoltohem
rivoluzionario revolucionar
rivoluzione revolucion
romantico romantik
romanzo romancë
rotare rrotulloj
rotazione rotacion
rotolare rrotulloj
rotolo rrotull
rubino rubin
rudimento rudiment
rullo rul
rum rum
ruolo rol
rurale rural

Fjalor Italisht Shqip


Fjalor Italisht Shqip | Dizionario Italiano Albanese → "Fjalor Italisht Shqip | Fjalet e perbashketa":


Cito
Lidhje - URL/LINK: http://italisht.shqipopedia.org/fjalor-italisht-shqip
"Fjalor Italisht Shqip | Fjalet e perbashketa," tek Fjalor Italisht Shqip | Dizionario Italiano Albanese
______________________________________
Shqipopedia (c)
2013 - 2017