Fjalor Italisht Shqip | Fjalet e perbashketa

Posted on by

Fjalor Italisht Shqip

pacco pako
pace paqe
pace paqe
pacificatore paqësues
pacifico paqësor
pacifismo pacifizëm
pacifista pacifist
padiglione pavijon
padrone padron
pagano pagan
pagliaccio palaço
palazzo pallat
palazzo pallat
palestra palestër
pallone balonë
palma palmë
panorama panoramë
pantaloni pantallona
pantaloni pantallona
pantomima pantomimë
papa papa
papa papë
papà baba
papà baba
papale papal
paparazzo paparac
paradiso parajsë
paradosso paradoks
parafrasare parafrazoj
parafrasi parafrazë
paralisi paralizë
paralizzare paralizoj
parallelo paralel
parassita parazit
parata paradë
parcheggiare parkoj
parco park
parlamento parlament
parte pjesë
partecipante pjesëmarrës
partigiano partizan
partito parti
passaporto pasaportë
passare pasoj
passeggero pasagjer
passione pasion
passivo pasiv
passo paso (lejë)
pastore pastor
patata patate
patetico patetik
patologia patoligji
patriota patriot
patriottico patriotik
patriottismo patriotizëm
patronato patronazh (mbrojtje)
patto pakt
pausa pauzë
paziente pacient
pellegrinaggio peligrinazh
penetrare penetroj
penetrazione penetrim
penicillina penicilinë
penitente penduar (i)
penna penë
pepe piper
per për
percento përqind
percentuale përqindje
percezione perceptim
perdono pardon (ndjesë)
perfettamente përsosmërisht
perfetto perfekt
perfezionare perfeksionoj
perfezione perfeksionim
performance performancë
periferia periferi
periodico periodik
periodo periodë
perla perlë
persona person
personale personal
personalità personalitet
personalmente personalisht
perturbare turbulloj
perverso pervers
pesca pjeshkë
pesce peshk
pessimismo pesimizëm
pessimistico pesimist
petizione peticion
pianista pianist
piano piano
pianoforte piano
piattaforma platformë
piatto pjatë
picnic piknik
pigiama pizhame
pillola pilulë
pilota pilot
pilotare pilotoj
pioniere pionier
piramide piramidë
pistola pistoletë
pittoresco piktoresk
pittura pikturë
pizza picë
plasma plazmë
plastica plastikë
platino platin
pneumatico pneumatik
pneumonia pneumoni
poesia poezi
poeta poet
poetico poetik
politica politikë
politica politikë
politico politik
politico politikan
polizia polici
poliziotto polic
polizza polica
polline polen
pollo pulë
polmonare pulmonar
polo pol
polso puls
pompa pompë
pompa pompë
pompare pompoj
pomposo pompoz
popolare pupullor
popolarità popullaritet
popolazione popullatë
popolo popull
porcellana porcelan
pornografia pornografi
poro pore
poroso poroz (me pore)
portafoglio portofol
portale portal
portatile portativ
portico portik
portiere portier
porto port
porzione porcion (racion)
posa pozë
posare pozoj
poscritto poshtëshkrim (PS)
positivo pozitiv
posizione pozicion
possedere posedoj
possessione posedim
possessivo posesiv
postale postar
postino postier
posto post, postë
potente potent
potenziale potencial
pragmatico pragmatik
pratica praktikë
praticare praktikoj
pratico praktik
precisione preçizion
preciso preçiz
predisposizione predispozicion
preferenza preferencë
preferibile preferuar (i)
preferire preferoj
pregiudicato paragjykuar (i)
pregiudizio paragjykim
premessa premtim
preoccupazione preokupim (shqetësim)
preparare përgatit
preparazione përgatitje
presentare prezantoj
presentare prezantoj
presentazione prezantim
presentazione prezantim
presente prezent
presenza prezencë
presidente president
presidenza presidencë
pressione presion
prestigio prestigj
prete prift
pretendere pretendoj
pretensioso me pretendime
pretesa pretekst
primario priamar (parësor)
primate primat
primitivo primitiv
principe princip
principessa princeshë
priorità prioritet
privare privoj
privato privat
privilegio privilegj
probabilità probbilitet
problema problem
processo proçes
prodotto produkt
produttivo produktiv
produzione produksion (prodhim)
profano profan
professionale profesional
professione profesion
professore profesor
profetaq profet
profetico profetik
profetizzare profetizoj
profezia profeci
profilo profil
profittevole me përfitim
profitto përfitim
profumo parfum
prognosi prognozë
programma programa
progressivo progresiv
progresso progres
proiezione projektim
promessa premtim
promettere premtoj
promozione promocion
promuovere promovoj (reklamoj)
proporzione proporcion
proposta propozim
prosa prozë
prosciutto proshutë
prosperità prosperitet
prospettiva prespektivë
prospettivo prospektiv
prospetto prospekt
prostituta prostitutë
proteina proteinë
protesta protestë
protestante protestant
protestare protestoj
protettivo protektiv (mbrojtës)
protocollo protokol
prova provë
provare provoj
proverbiale proverbial
proverbio proverb
provincia provincë
provinciale provincial
provocazione provokim
provvidenza providencë
psichedelico psikedelik
psichiatra psikiatër
psichiatria psikiatri
psicoanalisi psikoanalizë
psicologia psikologji
psicologico psikolog
psicosi psikozë
pubblicare publikoj
pubblicazione publikim
pubblicità publicitet
pubblico publik
pulsare pulsoj
puro puro

Fjalor Italisht Shqip


Fjalor Italisht Shqip | Dizionario Italiano Albanese → "Fjalor Italisht Shqip | Fjalet e perbashketa":


Cito
Lidhje - URL/LINK: http://italisht.shqipopedia.org/fjalor-italisht-shqip
"Fjalor Italisht Shqip | Fjalet e perbashketa," tek Fjalor Italisht Shqip | Dizionario Italiano Albanese
______________________________________
Shqipopedia (c)
2013 - 2017